Termeni și condiții

Prin folosirea site-ului și a platformei online www.academiaterranova.ro, beneficiarul acceptă oferta de ,Termenii și Condițiile serviciului, împreună cu Politica privind protectia datelor cu caracter personal și Politica de utilizare Cookie-uri.

 

 1. PĂRŢILE ACORDULUI
 2. PRESTATORUL, denumit generic “Academia Terranova” reprezentat prin :

SC Teranova Expansion SRL cu sediul in Iasi, strada Aurel Vlaicu nr 77, cam. 220, etaj 2, jud Iasi, identificat cu J22/3247/2018  , CUI 40229772, cont bancar RO37 RNCB0178162432190001

 1. BENEFICIARUL, persoana fizică sau juridică care achiziţionează online cursul pus la dispoziţie de către PRESTATOR,

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”

având în vedere că :

 • PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri online de formare;
  • BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

 1. OBIECTUL ACORDULUI
 2. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a cursurilor prezentate pe platforma online www. academiaterranova.ro BENEFICIARULUI. In cazul achizitiei de produse si/sau servicii online prin magazinul online al PRESTATORULUI, Comanda (“Comanda”) efectuata pe cale electronica de catre Beneficiar pe orice site web apartinand acestuia constituie Contract.

 

 

III. DURATA ACORDULUI

 1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a cursului (cursuruilor) pus(e) la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI pe site-ul https://www.teranova.ro/ sau subpagini ale acestuia.
 2. Politica de plata produse digitale si fizice/livrare
 3. Prețurile cursurilor vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare curs în parte.
  2. Plata se va putea face online, cu cardul, prin transfer bancar sau ordin de plată și se achită integral în momentul plasării comenzii.
  3. În cazul achitării prin rate, prețul cursului va fi comunicat pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare curs în parte.
  4. In momentul plasarii comenzii se va emite o factura proforma care va fi transmisa pe e-mail cumparatorului.
  5. Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul PRESTATORULUI (conform extrasului de cont) sau după confirmarea plății în contul BENEFICIARULUI (conform extrasului de cont).
 4. Toate sumele achitate in avans pentru cursuri ce se vor desfasura la o data ulterioara sunt nereturnabile.
 5. Plata pentru produsele digitale: Cursuri, materiale – se efectueaza in mediul 3D secured oferit de firma partenera NETOPIA Payments.
 6. Plata pentru produsele fizice: Ceaiuri, condimente, carti – Se efectueaza prin plata ramburs dar si 3D Secured prin Netopia Payments.
 7. Livrarea produselor fizice se face prin partener Fan Courier, in termen de maximum 5 zile lucratoare. Procesarea comenzilor se face in aceeasi zi, daca a fost plasata comanda in zile lucratoare, pana in ora 16. Pentru celelalte comenzi , procesarea se va face a doua zi. Pretul livrarii este in acest moment intre 16 si 80 de lei, in functie de kilometrii exteriori fata de hub-ul Fan Courier.
 8. Livrarea produselor digitale se face instant cu acces prin modulul Learnpress. Odata achizitionat ori tip de curs sau material digital Beneficiarul va primi acces automat pe cursul sau materialul selectat. Acesta va fi notificat si pe E-mail cu privire la achizitia facuta.

 

 

 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

V.1. PRESTATORUL se obligă:
1.1. Să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri online, așa cum sunt ele prezentate pe paginile de vânzare ale cursurilor individuale.
BENEFICIARUL nu va fi nevoit să instaleze nici un soft suplimentar

1.2. Să ofere serviciile solicitate în cele mai bune condiții şi la termenele comunicate în prealabil BENEFICIARULUI şi stabilite în mod unilateral de către PRESTATOR.
1.7. Să ofere acces la platforma de cursuri online şi după parcurgerea cursului.

 1. BENEFICIARUL se obligă să:
  2.1 Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord. In cazul in care Beneficiarul nu onoreaza termenele de plata comunicate de PRESTATOR, acesta din urma este absolvit de obligația acordării serviciilor de livrarea produselor comandate.
  2.2. Să respecte întocmai regulile de comunicare pe grupul de suport stabilite de PRESTATOR și să nu foloseasca un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa PRESTATORULUI sau a oricărui alt participant în cadrul cursului.
  2.3. Să nu pună la dispoziţia nici unui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, cursul pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR.
 2. RĂSPUNDERE
 3. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
  2. Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online. Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune comunicată în cadrul site-ului.
 4. Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul
 5. Părţile stabilesc de comun ca în cazul în care BENEFICIARUL pune la dispoziţia unui terţ cursul fara acordul expres al PRESTATORULUI (art V.2.3 din acord) acesta va fi obligat la plata de daune interese către PRESTATOR in cuantum egal cu dublul sumei platite pe curs

 

 

VII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

 1. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nici o modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând PRESTATORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata contractului.
  2. Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina BENEFICIARULUI timp de 3 (trei) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informatii confidentiale se intelege orice informatie apartinand PRESTATORULUI sau tertilor cu care PRESTATORUL are relatii de afaceri sau privind activitatea acestora si care este transmisa de catre PRESTATOR in executarea Contractului, precum si orice imprejurare relevanta legata de 3. BENEFICIARUL declara si intelege ca va folosi informatiile confidentiale care le parvin pe parcursul executarii prezentului Contract numai in interesul si in scopul indeplinirii obligatiilor sale contractuale si se obliga sa nu le transmita tertilor, indiferent de motiv si indiferent de forma in care ar putea fi transmise.
  3. În cazul în care se dovedește că au încălcat obligația de confidențialitate, vor datora Beneficiarului penalități egale cu prejudiciul cauzat.
 2. Orice declaraţii sau interviuri, precum şi dezvăluirea oricăror informaţii către media în legatură cu cursul se poate face de BENEFICIAR numai cu acordul prealabil al PRESTATORULUI.
  5. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt proprietatea exclusivă a PRESTATORULUI şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

 

VIII. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ

 1. BENEFICIARUL garantează şi răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurenţă cu activitatea PRESTATORULUI și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuşi, angajaţi ori interpuşi ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte cursuri care au obiect identic sau similiar cu cel pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR.
  2. În masura în care această obligație este încălcată, BENEFICIARUL va fi obligat la plata daunelor interese către PRESTATOR, al căror cuantum este de minim 5.000 euro. În masura in care prejudiciul cauzat este unul mai ridicat, PRESTATORUL va fi indreptatit la repararea integrala a prejudiciului.
 2. ÎNCETAREA
 3. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:
  1.1.prin ajungerea la termen;
  1.2. prin acordul scris al ambelor parti;
  1.3. prin rezilierea contractului.
 4. Părtile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de catre parţi esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealalata parte (notificarea putând prevedea şi un termen mai scurt, în functie de circumstanţe)
 5. În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.
 6. POLITICA DE RETUR/ANULARE

1.În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

 1. În cazul retragerii din program a Beneficiarului, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.
 2. Părţile înţeleg şi declară expres că, în situaţia în care BENEFICIARUL nu participă la toate modulele de curs oferite lui de către PRESTATOR, acesta nu beneficiază de diploma finala de absolvire si nici de returnarea banilor.

 

 

 1. FORŢA MAJORĂ
 2. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
  2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
  3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XII. ALTE CLAUZE

 1. BENEFICIARUL nu va fi îndreptătit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din curs către un terţ fără consimţământul scris şi prealabil al PRESTATORULUI.
  2. Părţile înţeleg şi acceptă ca toate sumele primite din parteneriate, promovari şi/sau publicitate în legătură cu cursul ce face obiectul prezentelor termeni şi condiţii revin exclusiv PRESTATORULUI.
  3. În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, , PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online.
  4. Părţile înţeleg şi declară expres că, în situaţia în care BENEFICIARUL nu participă la toate modulele de curs oferite lui de către PRESTATOR, acesta nu beneficiază de diploma de absolvire a cursului
 2. Părţile înţeleg ca în cazul retragerii din program a BENEFICIARULUI, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.
  6. Întârzierea în plata mai mult de 3 zile da dreptul PRESTATORULUI de a întrerupe accesul la serviciile furnizate până la achitarea sumelor cuvenite.

XIII. DOCUMENTELE ACORDULUI

 1. Prezentele termeni şi condiţii
 2. Orice altă informaţie de pe www.academiaterranova.ro

 

XIV. LITIGII

 1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
  2. În cazul în care părţile nu reuşesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul Beneficiarului.
 2. CLAUZE FINALE
 3. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngradită a părţilor.
  2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail , potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
  3. Modificarea prezentelelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către PRESTATOR fără acordul scris al părţilor contractante.
  4. Clauzele prezentilor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.
  5. Prezentii termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.
  6. Prezentii termeni şi condiţii nu aduc atingere nici unui alt contract încheiat între Părţi.

 

REGULI GDPR

 

 1. BENEFICIARUL Îşi dă acordul pentru ca PRESTATORUL să folosească numele și imaginea sa, precum şi orice altă dată, informaţie, valoare ori statistică care conţine persoana BENEFICIARULUI, activitatea ori rezultatul său în urma cursului, pentru promovare și publicitate, în ceea ce priveste comunicările sale publice şi în campaniile de marketing ce promovează participarea la curs în orice formă (inclusiv site-ul, social media TV etc.), fără ca PRESTATORUL să fie obligat la vreun cost faţă de BENEFICIAR.

2 .  BENEFICIARUL  Îşi dă acordul pentru ca PRESTATORUL să folosească numele si datele sale pentru emiterea de facturi.
3. Îşi da acordul fotografierea sa în cadrul cursurilor ce fac obiectul prezentului contract, ori ulterior absolvirii cursului dar în strânsă legătură cu acesta, precum şi pentru utilizarea imaginilor în cadrul materialelor video care se vor realiza de către PRESTATOR

 1. Îşi dă acordul pentru ca materialele video menționate, drepturile de imagine și orice materiale video realizate de către PRESTATOR în legătură cu cursul ce face obiectul prezentului contract să fi cesionate PRESTATORULUI cu titlu exclusiv, PRESTATORUL având, incluzând fără limitare dreptul exclusiv pentru: utilizarea, afișarea, expunerea, comercializarea, publicarea, dreptul de a reproduce integral sau parţial materialele, promovarea și distribuirea în orice format (inclusiv, fără limitare, televiziune, video, audio, internet, dispozitive și sisteme de comunicații mobile și electronice) şi în orice modalitate considerată oportună de către PRESTATOR.
 2. Își dă expres acordul sa fie contactat cu informații despre cursuri promoționale și produse auxiliare prin intermediul comunicărilor online. Cu toate acestea, veți avea opțiunea de a vă abona sau dezabona de la astfel de comunicări. De asemenea, la orice comunicare online din partea noastră sau a partenerilor noștri de încredere, veți avea ocazia să indicați că nu mai doriți să primiți materialele noastre de marketing direct.